• Details
  • Transcript
Captions are automatically generated using Speech Recognition AI
Start
End
Caption
00:00:17.400
many hidden truth events that we turn learned
00:00:20.900
I go back and look for hidden in history
00:00:27.200
the city of Babylon the baguio city to protect
00:00:31.200
so many gates the feast of gate is President of
00:00:34.800
It is named in honor of the Goddess Babylon
00:00:38.500
Christ the Center was formed mgakaroon
00:00:44.200
575 BC in law nor got Resort second as part
00:00:48.400
adjustment of the maximum stories are original with
00:00:51.800
sa seven wonders of the ancient world hanggang sa mapatay
00:00:55.800
the lighthouse of Alexandria the chest is emblazoned
00:01:01.200
the design of the Bulls intended to dragons were filthy you on
00:01:04.400
various gods of the word Mesopotamia made it
00:01:09.600
sa mga Glazed bricks color tiles pros Center at lapis
00:01:14.300
lazuli has assessed this 11.5 and it meters
00:01:19.200
is found in an excavation from 1902 until 1914 and
00:01:22.000
its reconstructed in Berlin Germany in 1930
00:01:26.200
a path to which it did not fit in the pergamon museum and
00:01:29.500
because this is also doubly delicious smaller
00:01:33.000
that's just the display at the Museum and the total is
00:01:36.500
put simply we're leaps in painful by
00:01:41.800
Leonidas's group selling globally referred to as 300 Spartan
00:01:46.900
soldiers vs compression ruler ay tunay get and Russia para
00:01:50.600
take over lunch was a force for the main hero of country
00:01:54.400
Greece but to get to the desired place the
00:01:57.600
itch you need to work in Group
00:02:03.000
themselves where the group is based by Leonidas № 480
00:02:07.200
BC 1 2019 at nearly six thousand warriors
00:02:10.800
English in various parts of Greece to stop the
00:02:14.800
conquest by the persians but of the circumstances
00:02:18.600
many comrades raccoon Leonidas worked hard back that
00:02:22.000
but only the three valiant spots
00:02:27.000
remained in their posts and stands up to
00:02:31.800
their final destination to insult the Greek and
00:02:36.100
angered when the forth out of anger in the Persian
00:02:40.900
over time to recognize we are a type
00:02:44.500
the lodge during the Roman Empire
00:02:48.300
some newspaper considered most iconic type
00:02:52.200
everyone here in the Roman Arena a minimum type
00:02:56.000
of that it uses only a three
00:03:00.300
more pointed is the guard and a net in spite
00:03:03.200
their lack of arms and the other protect
00:03:07.100
body line still fight in gladiator was wrapped
00:03:10.700
protection of the body and a good father to fighting
00:03:13.400
you're only here they have full
00:03:17.200
the President however because even less
00:03:20.500
the weapon when devoted to the secret of the
00:03:22.000
Personal Forms
00:03:26.100
English it use their net for paralyzed
00:03:29.400
the opponent and beat them going again
00:03:34.800
We in the North Korea news July 8 1994 thousands mourned
00:03:38.500
the death of North Korean dictator Kim Il
00:03:42.300
Sung si Kyung soo Hyang tatay ni Kim jong-il at
00:03:45.300
the grandfather of Kim jong-un was deprived of life because
00:03:49.300
the heart attack others whom no 82
00:03:52.800
split the parish in two in 1948 to form a dictator
00:03:55.500
leader Kim appeared in Government stories
00:03:59.500
the communist nation of North Korea and the deceased had
00:04:04.000
the ten-day mourning and when kid you not
00:04:06.500
you see to cry or not to cry you
00:04:10.100
jenglot drama is punishable and there where you
00:04:13.200
on the day of the burial had three minutes silence
00:04:17.500
throughout North Korea the remains of Kim will serve
00:04:22.100
and placed in a glass Coffin and display in museums
00:04:25.100
Susan burdens where this can approach young
00:04:30.600
a character in the film schindler's list and no child
00:04:34.000
girls turned red I films by Steven
00:04:38.200
Spielberg is a black and white movie but you can see here
00:04:41.600
a girl wearing a red wall saying
00:04:44.300
the symbol of innocent Jewish victims of
00:04:49.700
the Holocaust movie Spielberg is set during WW2 that
00:04:54.000
have read still More selected national park 1 historical
00:04:58.200
Noval regarding a sermon search that businessman,
00:05:02.600
oskar schindler who saved more than ten thousand hair
00:05:05.300
my head through her business
00:05:10.100
There are things we don't know these things
00:05:14.200
We think it happened But with stories and events
00:05:18.100
to hide the history until it just people
00:05:21.700
see you in the next episode Tanay
00:00:17.400
maraming mga kubling katotohanan mga pangyayari na natin nalaman naman
00:00:20.900
akong balikan at alamin ang mga nakatago sa kasaysayan
00:00:27.200
ang siyudad ng babilonya ang baguio city na protektahan ang
00:00:31.200
napakaraming mga gates ang pista ng gate ay pangulo sa
00:00:34.800
mga ito ito ay pinangalan sa karangalan ng Babylon Goddess
00:00:38.500
na si Kristo ang gitna ito ay sinasabing nabuo mgakaroon
00:00:44.200
575 bce sa kautusan ni kinagot Resort second bilang bahagi
00:00:48.400
ng pagsasaayos nasasagad ang istorya ay sasama orihinal na kasama
00:00:51.800
sa seven wonders of the ancient world hanggang sa mapatay
00:00:55.800
ito ng lighthouse of Alexandria ang dibdib nito ay napapalamutian
00:01:01.200
ng mga disenyo ng Bulls layon sa dragons narumi represent
00:01:04.400
iba't ibang mga Diyos ng mga taga Mesopotamia gawa ito
00:01:09.600
sa mga Glazed bricks color tiles pros Center at lapis
00:01:14.300
lazuli ito ay may tasa 11.5 meters and ito ito
00:01:19.200
ay natagpuan sa isang excavation mula 1902 hanggang 1914 at
00:01:22.000
itoy muling binuo sa Berlin Germany noong 1930
00:01:26.200
san na to hindi ito nagkasya sa pergamon museum at
00:01:29.500
dahil doble din naman ito ang masarap na mas maliit
00:01:33.000
na lamang ay display sa Museo at ang kabuuan ay
00:01:36.500
itinago na lamang dumako naman tayo sa masaklap na sinapit
00:01:41.800
ng grupo ni Leonidas selling kilala sa tinaguriang 300 Spartan
00:01:46.900
soldiers vs compression ruler ay tunay get and Russia para
00:01:50.600
sakupin nag-lunch ng isang pwersa para main bida ng bansang
00:01:54.400
gresya pero para makarating sa ninanais na lugar ito ang
00:01:57.600
kati ka na kailangan mo ng gumana ng grupo sa
00:02:03.000
sarili kung saan nakabatay ang grupo ni Leonidas no 480
00:02:07.200
bce 1 2019 sa halos anim na libong mga mandirigma
00:02:10.800
Tagalog sa iba't ibang bahagi ng gresya para pigilan ng
00:02:14.800
pananakop ng mga persians subalit ng lumala ang mga sitwasyon
00:02:18.600
marami ang mga kasama ng rekun Leonidas nagsipag atrasan na
00:02:22.000
lamang pero ang tatlong magigiting na mga spot
00:02:27.000
nanatili sa kanilang mga post at mga paninindigan hanggang sa
00:02:31.800
kanilang huling hantungan na insulto ito ng mga Griyego at
00:02:36.100
ikinagalit kailan ang namutawi ang galit na nasa mga Persian
00:02:40.900
sa paglipas ng panahon kilalanin naman natin ang isang uri
00:02:44.500
ng lodge ito sa panahon ng Roman Empire ang mga
00:02:48.300
dyaryo Sa ilang mga tinuturing na most iconic na uri
00:02:52.200
ng lahat dito sa Roman Arena sila ng pinakamababang uri
00:02:56.000
ng na dito na gumagamit lamang ng isang May tatlong
00:03:00.300
tulis na mas ang guard at isang net sa kabila
00:03:03.200
ng kanilang kakulangan sa armas at mga pang protekta sa
00:03:07.100
katawan line Lalaban pa rin sa mga gladiator nabalot ng
00:03:10.700
proteksyon ng katawan at may maayos na ama sa pakikipaglaban
00:03:13.400
na kita po lang ng mga nila dito may puno
00:03:17.200
ng presidente ng pa man nila dahil kahit na kulang
00:03:20.500
sa armas kapag natatapat na sa mga sikreto sa mga
00:03:22.000
personal na mga uri
00:03:26.100
English ito nagagamit nila ng kanilang net para hindi makakilos
00:03:29.400
ang kalaban at matalo nila ang mga ito punta naman
00:03:34.800
tayo sa North Korea news July 8 1994 libo-libong nagdalamhati
00:03:38.500
sa pagpanaw ng North Korean dictator na si Kim Il
00:03:42.300
Sung si Kyung soo Hyang tatay ni Kim jong-il at
00:03:45.300
ang lolo ni Kim jong-un ay binawian ng buhay dahil
00:03:49.300
sa atake sa puso sa iba nyang 82 wala nang
00:03:52.800
mahati ang kura sa dalawa noong 1948 bumuo ng dictator
00:03:55.500
lider na si Kim ng tila kwento ng pamahalaan sa
00:03:59.500
komunistang bansa ng North Korea at mga pumanaw ay nagkaroon
00:04:04.000
ng sampung araw na pagdadalamhati at kapag kid ikaw hindi
00:04:06.500
ka na kita sa pag iyak iyak o hindi ka
00:04:10.100
man lang nagdadrama ay mapaparusahan ka at may kalalagyan ka
00:04:13.200
sa araw ng libing ay nagkaroon ng tatlong minutong katahimikan
00:04:17.500
sa buong North Korea ang labi ni Kim ay serve
00:04:22.100
at inilagay sa glass Coffin at display sa Museo sa
00:04:25.100
Susan palas kung saan pwede itong mag you
00:04:30.600
isang karakter naman sa pelikulang schindler's list at walang batang
00:04:34.000
babae na naka red ko ang pelikulang ito ni Steven
00:04:38.200
Spielberg isang black and white movie pero Makikita mo dito
00:04:41.600
ng isang batang babae na nakasuot ng pulang kuta sinasabi
00:04:44.300
ng simbolo ito ng mga inosenteng Hudyo na biktima ng
00:04:49.700
holocaust ang pelikulang ito Spielberg ay naka-set during WW2 na
00:04:54.000
nakabasa sa kabila nito Mas pinili national park 1 historical
00:04:58.200
Noval patungkol sa isang sermon search na businessman na si
00:05:02.600
oskar schindler na nagligtas ng mahigit sampung libong buhok sa
00:05:05.300
ulo ko sa pamamagitan ng kanyang negosyo
00:05:10.100
May mga bagay na hindi natin alam mga bagay na
00:05:14.200
akala natin ito nangyari Pero may mga kwento at pangyayari
00:05:18.100
na itago sa kasaysayan hanggang dito na lang mga tao
00:05:21.700
see you sa next episode Tanay