• Details
  • Transcript
Captions are automatically generated using Speech Recognition AI
Start
End
Caption
00:00:03.500
Last night, Cambodian Prime Minister Samdech Hun Sen sent
00:00:06.200
A message through Facebook to Prime Minister of Singapore
00:00:09.000
The Long-hit content heavily criticizes the
00:00:11.100
Of Singapore's prime minister's speech to Vietnam and
00:00:18.400
On the social networks Facebook Mr. Hung See write me
00:00:20.600
Regret that Mr. Prime Minister of Singapore Ly
00:00:23.400
Show Long posted on Facebook on 31 May
00:00:26.500
5 increase as you are the Prime Minister of Thailand
00:00:29.000
and 5 ASEAN members against Vietnam
00:00:31.400
Invasion of Cambodia and against the Cambodian Government
00:00:34.200
New replacement repair Red Machine argued for
00:00:36.900
Singapore supports the genocide regime and
00:00:40.200
The genocide returned in Cambodia Singapore is
00:00:42.500
Host country holding a meeting that leads to the
00:00:44.600
The establishment of a mixed government to Cambodia
00:00:47.500
To democracy and have lasted the war in Cambodia
00:00:50.500
As well as the agony of the Cambodian people more than 15
00:00:52.800
means to resist the revival of
00:00:56.200
The Cambodian people's Prime Minister Hun Sen asserted to
00:00:58.100
The decision is an insult to the
00:01:00.100
In the morning of the Vietnamese Volunteer Army.
00:01:02.900
Liberated Cambodia exit Sterilization mode
00:01:05.500
His comments have also been
00:01:08.200
For Singaporean and world people find that
00:01:10.300
Singapore's leaders at the time were actually closed
00:01:12.400
Contributing significantly to the killing of
00:01:16.100
Ending message Prime Minister Hun Sen put the sentence
00:01:18.800
So I want to ask on Prime Minister
00:01:21.200
Ly do Long that if he had viewed
00:01:23.000
The trial of the leaders is not red
00:01:26.600
is right 20 before the Deputy Prime Minister
00:01:30.200
Cambodian Defense Manager sandbank Congressman National Assembly
00:01:33.400
The chairman of the Cambodian Youth Union Fulmini offers many
00:01:35.300
Scholars and analysts of Phnom Penh
00:01:38.200
Condemnation the false statements of the
00:01:40.600
General Singapore Ly Viet Long for the Vietnam issue
00:01:41.300
and Cambodia
00:00:03.500
Tối qua Thủ tướng Campuchia samdech Hun Sen đã gửi
00:00:06.200
một thông điệp qua Facebook tới Thủ tướng Singapore Lý
00:00:09.000
Hiển Long với nội dung chỉ trích nặng nề các
00:00:11.100
phát biểu của Thủ tướng Singapore về Việt Nam và
00:00:18.400
trên mạng xã hội Facebook ông Hùng Xem viết Tôi
00:00:20.600
rất lấy làm tiếc rằng ngài Thủ tướng Singapore Lý
00:00:23.400
Hiển Long đã đăng trên Facebook vào hôm 31 tháng
00:00:26.500
5 tăng khi em là thủ tướng Thái Lan đã
00:00:29.000
cùng 5 thành viên ASEAN chống lại việc Việt Nam
00:00:31.400
xâm lược Campuchia và chống lại việc chính phủ Campuchia
00:00:34.200
mới thay thế sửa máy đỏ lập luận này cho
00:00:36.900
thấy Singapore ủng hộ chế độ diệt chủng và chế
00:00:40.200
độ diệt chủng quay trở lại tại Campuchia Singapore là
00:00:42.500
nước chủ nhà tổ chức một cuộc họp dẫn đến
00:00:44.600
việc thành lập chính phủ hỗn hợp bà phải Campuchia
00:00:47.500
dân chủ và đã kéo dài cuộc chiến tại Campuchia
00:00:50.500
cũng như sự khổ của nhân dân Campuchia hơn 15
00:00:52.800
đồng nghĩa với việc chống lại Sự Hồi Sinh Của
00:00:56.200
Nhân Dân Campuchia thủ tướng Hun Sen khẳng định nhận
00:00:58.100
định này là một sự xúc phạm đối với sự
00:01:00.100
hi sinh trong sáng của quân tình nguyện Việt Nam
00:01:02.900
đã giải phóng Campuchia Thoát khỏi chế độ diệt trùng
00:01:05.500
những bình luận của ngài Lý Hiển Long cũng đã
00:01:08.200
cho nhân dân Singapore và thế giới thấy rằng các
00:01:10.300
nhà lãnh đạo Singapore lúc đó thực sự đã đóng
00:01:12.400
góp rất đáng kể vào việc giết hại nhà
00:01:16.100
kết thúc thông điệp thủ tướng Hun Sen đặt câu
00:01:18.800
hỏi vậy Cuối cùng tôi muốn hỏi ngày thủ tướng
00:01:21.200
Lý Hiển Long rằng nếu ông ấy có Xem phiên
00:01:23.000
tòa xét xử các nhà lãnh đạo không màu đỏ
00:01:26.600
là đúng đắn 20 trước đó Phó Thủ tướng bộ
00:01:30.200
trưởng quốc phòng Campuchia sandbank nghị sĩ Quốc hội kiêm
00:01:33.400
chủ tịch liên đoàn thanh niên Campuchia fulmini cung nhiều
00:01:35.300
học giả và các nhà phân tích tại Phnôm Pênh
00:01:38.200
đã lên án các phát biểu sai trái của Thủ
00:01:40.600
tướng Singapore Lý Hiển Long về vấn đề Việt Nam
00:01:41.300
và Campuchia